Dla organizatora

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SWIPER.SITE –
ZASADY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZATORAMI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady współpracy Usługodawcy z Organizatorami oraz
sposób świadczenia przez Usługodawcę Usług dla Organizatorów drogą elektroniczną za pośrednictwem
serwisu internetowego swiper.site (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”).
2. Serwis prowadzony jest przez Michała Bronka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LIMEJUICE
MICHAŁ BRONK wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem Al.Grunwaldzka 100/6, 80-244 Gdańsk, NIP 9570664894, REGON 221083555, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.
3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a. pocztę tradycyjną na adres: Al.Grunwaldzka 100/6, 80-244 Gdańsk;
b. wiadomość e-mail na adres: kontakt@swiper.site;
c. telefonicznie pod numerem: +48 690 096 859

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu Serwisu swiper.site (dalej również jako: ,,Regulamin dla Użytkowników”), dostępnego
na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminu dla Użytkowników, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
5. Usługi dla Organizatorów adresowane są do Przedsiębiorców, w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu
cywilnego.

II. DEFINICJE
Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie dla Użytkowników, natomiast pojęcia
określone poniżej mają następujące znaczenie:
Konto Organizatora/Konto - przydzielana Organizatorowi część Serwisu, za pomocą której Organizator może
dokonywać określonych niniejszym Regulaminem działań w Serwisie;
Panel – część Konta Organizatora będąca dostępna dla innych Użytkowników Serwisu, w ramach którego
Organizator dodaje i prezentuje informacje związane z prowadzoną przez niego działalnością, w szczególności
informacje o organizowanych przez siebie Wydarzeniach oraz prezentuje inne informacje związane z charakterem
Serwisu;
Organizator – będący Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego Użytkownik Serwisu, który
podjął współpracę z Usługodawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Strony – odpowiednio Usługodawca i Organizator łącznie;
Wynagrodzenie – kwota należna Organizatorowi z tytułu realizacji współpracy określnej niniejszym
Regulaminem, w wysokości stanowiącej ustalony przez Strony procent ceny sprzedanych przez Usługodawcę
Biletów na Wydarzenie organizowane przez Organizatora, obliczona na zasadach wskazanych w niniejszym
Regulaminie;
Wydarzenie – wydarzenie o charakterze rozrywkowym, sportowym, muzycznym, kulturalnym lub innym,
organizowane przez Organizatora, o którym informacje są prezentowane przez Organizatora w opisie takiego
Wydarzenia na stronie Serwisu, a Bilety na nie są oferowane do sprzedaży i sprzedawane przez Usługodawcę;
Bilet – dokument uprawniający jego posiadacza lub imiennie wskazaną osobę do uczestnictwa w Wydarzeniu
Organizatora, oferowany do sprzedaży i sprzedawany przez Usługodawcę występującego w przypadku takiej
transakcji jako sprzedawca Biletu;
Umowa – umowa współpracy zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem, na
zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
Umowa o świadczenia Usług – zawarta drogą elektroniczną umowa pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem,
obejmująca świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Organizatora Usług dostępnych w Serwisie, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie dla Użytkowników;
Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY
1. Usługodawca umożliwia Organizatorom rozpoczęcie współpracy z wykorzystaniem prowadzonego przez
niego Serwisu internetowego, w zakresie której Usługodawca oddaje Organizatorowi określoną część
Serwisu w ramach stworzonego dla niego Konta oraz jego wyodrębnionej publicznie dostępnej części -
Panelu i umożliwia prezentacje informacji o organizowanych przez takiego Organizatora Wydarzeniach.
Organizator udostępnia Usługodawcy do sprzedaży określoną przez niego pulę Biletów, które Organizator
oferuje do sprzedaży i sprzedaje, występując przy tym jednak jako sprzedawca takich Biletów w
szczególności w ramach prowadzonego przez siebie Serwisu. Organizatorowi przysługuje od
Usługodawcy z tytułu udostępnienia Biletów do sprzedaży, Wynagrodzenie w wysokości stanowiącej
ustalony indywidualnie przez Strony procent od sprzedanych przez Usługodawcę Biletów.
2. Korzystanie przez Organizatora z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie
wskazanym w Regulaminie oraz Regulaminie dla Użytkowników.
3. Rozpoczęcie współpracy z Usługodawcą, wymaga uprzedniego założenia i posiadania aktywnego Konta
przez Organizatora w Serwisie. Usługodawca umożliwia Organizatorom założenie i prowadzenie Konta.
Założenie Konta wymaga od Organizatora:

a. skontaktowania się z Usługodawcą i wyrażenia chęci współpracy na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie oraz przekazania wskazanych przez
Usługodawcę niezbędnych do rozpoczęcia współpracy danych;
b. upoważnienia Usługodawcy do założenia dla Organizatora Konta oraz przesłania
danych dostępowych do niego;
c. przejścia pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę;
d. zalogowania się do utworzonego dla Organizatora przez Usługodawcę Konta, za
pośrednictwem danych dostępowych otrzymanych do Usługodawcy oraz akceptacji
niniejszego Regulaminu.

4. Zgodnie z ppkt. 3 powyżej, Usługodawca tworzy i oddaje do dyspozycji Organizatora Konto w Serwisie.
Dane dostępowe do Konta, przesyłane są Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres
Organizatora podany Usługodawcy. Szczegółowe zasady realizacji usługi prowadzenia Konta reguluje
pkt. IV Regulaminu.
5. Usługodawca ma prawo do weryfikacji wszelkich danych przedstawionych przez Organizatora zarówno
przed nawiązaniem współpracy, jak i na każdym etapie współpracy, w tym umieszczanych przez niego w
Serwisie. Usługodawca może uzależnić współpracę od pozytywnej weryfikacji, jak również od
przedstawienia innych danych czy informacji, jak również przesłania za pośrednictwem poczty
elektronicznej skanów dokumentów, które uwiarygodniają dane lub informacje podane przez
Organizatora, w tym w szczególności prowadzenia przez Organizatora danej działalności czy posiadania
określonych uprawnień, w tym do organizowania czy świadczenia określonych usług. W przypadku
prowadzenia działalności lub usług przez Organizatora poza granicami Polski, Usługodawca może
wymagać przesłania odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym
tłumaczenie na język polski.
6. Usługodawca ma możliwość dokonania weryfikacji Organizatora, o której mowa powyżej, również w
późniejszym czasie, w tym w czasie trwania współpracy lub dokonania weryfikacji z uwzględnieniem
innych niż wskazane wyżej kryteriów.
7. Usługodawca zastrzega sobie również prawo zwrócenia się do Organizatora o przesłanie dodatkowych
dokumentów niewskazanych powyżej lub o przesłanie ich w innym formacie bądź o ich ponowne
przesłanie, w każdym czasie, w tym również po dokonaniu rejestracji Konta Organizatora.
8. Z chwilą spełnienia ostatniego z warunków, o których mowa w ppkt. 3 powyżej dochodzi do zawarcia
Umowy pomiędzy Organizatorem a Usługodawcą, której przedmiotem jest wzajemna współpraca Stron,
zgodnie z niniejszym Regulaminem.
9. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana na zadach wskazanych w
pkt. VII niniejszego Regulaminu.
10. Przystępując do współpracy, Organizator oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w tym
dane dodawane przez niego bezpośrednio w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, Panelu czy
opisie Wydarzenia są prawdziwe, aktualne i nie naruszają praw osób trzecich.
11. Wszelkich czynności zmierzających do nawiązania współpracy z Usługodawcą, jak również wszelkich
czynności w ramach tej współpracy i realizowanych Usług mogą dokonywać jedynie osoby należycie
umocowane do działania w imieniu Organizatora.
12. Usługodawca może uzgodnić z Organizatorem indywidualne zasady współpracy i świadczenia Usług lub
świadczenie innych Usług niż określone niniejszym Regulaminem.

IV. KONTO I PANEL ORGANIZATORA
1. Usługodawca przekazuje Organizatorowi dostęp do Konta Organizatora, z którego może korzystać w
ramach Serwisu, poprzez podanie loginu i hasła, przesyłając je na adres e-mail Organizatora podany
przez Organizatora Usługodawcy. Po dokonaniu pierwszego logowania do Konta Organizator powinien
dokonać zmiany hasła do Konta na hasło dobrane przez siebie, z uwzględnieniem jednak wymogów co
do formatu tego hasła prezentowanych w Serwisie.
2. Organizator logując się do Konta Organizatora oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie oraz oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do
korzystania z Konta Organizatora i Usług świadczonych w Serwisie.
3. W ramach Konta Organizator otrzymuje dostęp do będącego częścią Konta Panelu, w ramach którego
Organizator zamieszcza informacje handlową dotyczącą organizowanych przez siebie Wydarzeń, w tym w
szczególności ich opisy, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Panel jest publicznie
widoczną w Serwie częścią Konta. Organizator umieszczając w ramach Panelu jakiekolwiek informacje
ma świadomość, że dodawane przez niego informacje będą widoczne dla Użytkowników Serwisu i to
akceptuje.
4. Organizator nie może posiadać więcej niż jednego Konta Organizatora. Organizatorowi nie wolno
korzystać z Kont innych Użytkowników Serwisu oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z
Konta Organizatora, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta Organizatora. Usługodawca nie odpowiada
za szkodę poniesioną przez Organizatora w wyniku naruszenia zakazów, o których mowa w tym ppkt.
5. Organizator musi posiadać Konto Organizatora w Serwisie przez cały czas trwania współpracy Stron.
Konto jest usuwane po rozwiązaniu Umowy Stron, na zasadach określonych w Regulaminie. Wraz z
usunięciem Konta Organizatora, o którym mowa w zdaniu poprzednim przestają być widoczne dla innych
Użytkowników Serwisu treści dodawane i prezentowane przez Organizatora w Panelu.
V. ZASADY WSPÓŁPRACY
1. W ramach współpracy Stron Organizator udostępnia Usługodawcy do sprzedaży określoną przez niego
pulę Biletów na Wydarzenie organizowane przez Organizatora.
2. Usługodawca, w ramach Serwisu, we własnym imieniu i na własny rachunek (występując jako
sprzedawca) sprzedaje Bilety na Wydarzenie Organizatora.
3. Usługodawca w ramach niniejszej współpracy może również dokonywać sprzedaży Biletów lub oferować
ich sprzedaż za pośrednictwem innych niż Serwis kanałów, w tym z pośrednictwem podmiotów trzecich.
Usługodawca może również podejmować w celu sprzedaży Biletów wybrane przez siebie działania
promocyjne czy marketingowe, w tym obejmujące jego Serwis, Wydarzenie czy Organizatora. W celu
usunięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że żaden zapis Regulaminu, nie stanowi
zobowiązania Usługodawcy do takiego działania, a Usługodawca podejmuje je według własnego uznania
i w wybranym przez siebie zakresie.
4. W celu rozpoczęcia sprzedaży Biletów Organizator jest zobowiązany do dodania informacji o Wydarzeniu
w Serwisie, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w ramach Panelu. Informacje w ten
sposób dodane przez Organizatora będą prezentowane Użytkownikom Serwisu, jak również mogą być
prezentowane w innych miejscach, zgodnie z dalszymi zapisami niniejszego Regulaminu. Dodanie takich
informacji stanowi zobowiązanie Organizatora do zorganizowania Wydarzenia na warunkach tak
określonych oraz respektowania w ramach tego Wydarzenia Biletów sprzedanych przez Usługodawcę.
Wydarzenie takie powinno być zorganizowane i przeprowadzone przez Organizatora terminowo, w
sposób uwzględniający jego przewidziany program i profesjonalnie, w tym w szczególności z
zapewnieniem jego uczestnikom bezpieczeństwa.
5. Dla każdego Wydarzenia Organizator tworzy odrębny opis w ramach którego zobowiązany jest do
podania istotnych informacji dotyczących tego Wydarzenia, w tym w szczególności charakteru czy
kategorii Wydarzenia, jego miejsca, daty, warunków uczestnictwa w Wydarzeniu oraz wskazania innych
informacji oznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe.
6. Dodatkowo Organizator określa w ramach Panelu liczbę Biletów na dane Wydarzenie, którą Usługodawcą
będzie mógł dysponować do sprzedaży, oraz ceny tych Biletów. W przypadku gdy Organizator
przewiduje różne kategorie czy typy Biletów, w tym przykładowo, których cena jest uzależniona od typu
czy rodzaju miejsc, również wskazuje te informacje w swoim Panelu, kierując się w tym celu
wskazówkami wyświetlanymi w Panelu.
7. Informacja dotycząca ilości, rodzaju oraz cen Biletów dodana przez Organizatora jest dla Usługodawcy
wiążąca w tym zakresie, że stanowi oświadczenie Organizatora złożone Usługodawcy upoważniające go
do oferowania do sprzedaży takiej puli Biletów.
8. Usługodawca oferuje do sprzedaży Bilety po cenach określonych przez Organizatora.
9. Usługodawca nie zobowiązuje się w ramach współpracy Stron do sprzedaży określonej puli czy pułapu
Biletów.
10. Organizator jest zobowiązany również do umieszczenia w Panelu wzoru Biletu lub Biletów jaki
Usługodawca ma przekazywać Użytkowników w ramach realizowanej przez niego sprzedaży.
11. Usługodawca może w każdym czasie odmówić sprzedaży Biletów na Wydarzenie Organizatora.
12. Organizator zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich Biletów sprzedanych przez Usługodawcę, w
związku z czym Organizator nie może samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów czy
kanałów oferować do sprzedaży tych samych biletów, które są oferowane do sprzedaży przez
Usługodawcę w ramach współpracy Stron. Jednak Usługodawca może zezwolić Organizatorowi na takie
działanie, z zastrzeżeniem, że zgoda taka musi być uprzednia oraz musi zostać udzielona co najmniej w
formie wiadomości e-mail.
13. Dodatkowo Organizator może zmniejszyć bądź zwiększyć liczbę Biletów dostępną do sprzedaży przez
Usługodawcę, jednak wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy na takie działanie
udzielanej co najmniej w formie wiadomości e-mail.
14. Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji Biletu wyłącznie w przypadku gdy legitymujący się
nim Użytkownik nie spełnia warunków uczestnictwa w Wydarzeniu, które były określone przez
Organizatora i prezentowane przez niego w opisie Wydarzenia w Serwisie w momencie Zamówienia tego
Biletu przez Użytkownika.
15. Usługodawca jest uprawniony do zgłoszenia w każdym czasie uwag lub zastrzeżeń do prezentowanych
przez Organizatora w jego Panelu informacji, w tym w szczególności informacji prezentowanych w opisie
Wydarzenia. Organizator w takim przypadku jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w ciągu
12 (dwunastu) godzin poprawienia tych informacji, zgodnie z uwagami Usługodawcy pod rygorem
zakończenia współpracy.
16. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się z rozpoczęciem procesu sprzedaży Biletów do
momentu poprawienia lub uzupełnienia przez Organizatora informacji prezentowanych w Panelu lub
bezpośrednio w opisie konkretnego Wydarzenia lub ich poprawienia, zgodnie z jego uwagami, o których
mowa w ppkt. powyżej.
17. W przypadku konieczności zmiany miejsca, terminu, jakichkolwiek warunków organizacji Wydarzenia lub
jego odwołania, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy –
nie później niż następnego dnia kalendarzowego po pojawieniu się przyczyny takiej zmiany lub
odwołania. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być przekazana Usługodawcy w
formie wiadomości e-mail, na adres wskazany w pkt. I Regulaminu. Wraz z tą informacją, Organizator
przedstawi Usługodawcy inne niezbędne informacje, w tym w szczególności o nowym terminie, miejscu
czy zasadach uczestnictwa w Wydarzeniu lub powodach odwołania Wydarzenia. W przypadku gdy w
wyniku zmiany miejsca, termin, warunków lub odwołania Wydarzenia Usługodawca poniósł szkodę – w
tym w szczególności z powodu konieczności zmiany lub rozwiązania umowy z Użytkownikami, którym
sprzedał Bilety na Wydarzenie, Organizator jest zobowiązany do naprawienia takiej szkody w pełnym
zakresie.

VI. WYNAGRODZENIE
1. Organizatorowi przysługuje od Usługodawcy z tytułu realizacji współpracy określnej niniejszym
Regulaminem Wynagrodzenie w wysokości stanowiącej procent od ceny netto sprzedanych przez
Usługodawcę Biletów na Wydarzenie Organizatora – zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku gdy wraz z zakupem Biletu, kupujący jest zobowiązany do poniesienia również innych
kosztów, w tym przykładowo kosztów prowizji operatora płatności czy kosztów doręczenia Biletu, Strony
zgodnie postanawiają, że koszt ten nie będzie uwzględniany jako podstawa do wyliczenia
Wynagrodzenia, a Wynagrodzenie Organizatora przysługuje wyłącznie od ceny samego Biletu faktycznie
uiszczonej przez kupującego, w tym uwzględniając ewentualne promocje czy rabaty z których kupujący
skorzystał, jak również ewentualne dokonane przez kupującego odstąpienia od umowy.
3. Za wyjątkiem Wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym pkt., Organizatorowi nie przysługuje inne
wynagrodzenie czy zwrot jakichkolwiek kosztów.
4. Strony rozliczają Wynagrodzenie Organizatora oddzielnie dla każdego z Wydarzeń Organizatora, w
sposób wskazany w dalszych ppkt.
5. Strony przed rozpoczęciem przez Usługodawcę sprzedaży Biletów ustają wysokość stawki procentowej
stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości Wynagrodzenia Organizatora, o której mowa w pppkt. 1
powyżej. W przypadku gdy Strony nie ustaliły w stosunku do danego Wydarzenia stawki, przyjmuje się,
że Strony akceptują wysokość stawki stosowanej do wcześniejszego Wydarzenia w ramach współpracy
Stron, o ile w ramach współpracy Strony Usługodawca dokonywał już sprzedaży Biletów na inne
Wydarzenie Organizatora.
6. Organizator na podstawie ilości sprzedanych Biletów, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia
realizacji Wydarzenia (dzień w którym odbyło się Wydarzenie), wystawi i przekaże Usługodawcy fakturę
VAT obejmującą Wynagrodzenie Organizatora za udostępnione do sprzedaży na jego Wydarzenie Bilety.
7. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT, jeżeli obowiązek jego zapłaty wynika z
obowiązujących przepisów prawa.
8. Usługodawca wyraża zgodę na wystawianie faktury w formie elektronicznej. Elektroniczna faktura jest
przekazywana Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w pkt. I
niniejszego Regulaminu.
9. Usługodawca dokonuje zapłaty Wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany
w fakturze VAT w terminie 7 dni od daty Wydarzenia.
10. Wynagrodzenie jest zapłacone w momencie obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy.
11. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania potrącenia z kwot Wynagrodzenia wszelkich
przysługujących mu względem Organizatora wierzytelności, bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń lub czynności.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem
Wynagrodzenia z przyczyn nie leżących po jego stronie.
13. W przypadku, gdy Organizator kwestionuje prawidłowość ilości sprzedanych Biletów lub Wynagrodzenia
obliczonego na podstawie tej ilości, prześle Usługodawcy to swoje uwagi dotyczące wysokości
Wynagrodzenia oraz wskazaniem nieprawidłowości, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ich
przedstawienia Organizatorowi.
14. Usługodawca może uzgodnić z Organizatorem odrębne zasady świadczenia Usług, jak również ustalania i
wypłaty wynagrodzenia.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Każda ze Stron Umowy oraz Umowy o świadczenia Usług może ją rozwiązać z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym
rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie jest równoznaczne z
rozwiązaniem Umowy.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Organizator powinien przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na
adres Usługodawcy wskazany w pkt. I. Usługodawca prześle oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim na podany przez Organizatora w Koncie adres e-mail.
3. W przypadku rozwiązania Umowy lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług w ramach danego Konta
Organizatora, Usługodawca zaprzestaje sprzedaży Biletów na Wydarzenie lub Wydarzenia Organizatora
w dniu rozwiązania Umowy, natomiast Organizator jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich Biletów
sprzedanych do momentu rozwiązania Umowy przez Usługodawcę, chyba że Strony uzgodniły
indywidualnie inaczej.
4. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy
kompletności podanych przez Organizatora danych, braku spełnienia wymogów, o których mowa w
niniejszym Regulaminie, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:
a. w przypadku podejrzenia naruszenia przez Organizatora Regulaminu, przepisów powszechnie
obowiązującego prawa lub zasad dobrych obyczajów,
b. gdy działania lub zaniechania Organizatora wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy
lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,
c. w przypadku uzyskania przez Usługodawcę jakichkolwiek skarg lub uwag innych osób lub
podmiotów, w tym w szczególności Użytkowników Serwisu, co do działań Organizatora.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ DOSTĘP DO SERWISU
1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy względem Organizatora jest niniejszy Regulamin oraz
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator odpowiada za wszelkie informacje, które prezentuje w Koncie, Panelu, opisie Wydarzenia
oraz w innym miejscu Serwisu, jak również jakiekolwiek informacje, które przekazuje Usługodawcy w
związku ze współpracą, a w szczególności za kompletność i prawidłowość tych informacji.
3. Organizator odpowiada za straty finansowe, jak również utracone korzyści oraz inne szkody powstałe w
związku z przekazaniem Usługodawcy nieprawidłowych informacji dotyczących Wydarzenia i Biletów.

Regulamin serwisu internetowego swiper.site – regulamin dla Organizatorów
4. Organizator odpowiada za wypełnienie wszelkich obowiązków ciążących na nim jako organizatorze
imprezy, w tym w przypadku imprezy masowej przede wszystkim wynikających z przepisów prawa, jak
również odpowiada w tym zakresie w szczególności za bezpieczeństwo uczestników Wydarzenia w
miejscu organizacji Wydarzenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za organizację Wydarzenia.
5. Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez
niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikacje oraz rzetelność pracowników,
współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień
Regulaminu.
7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Organizatora zostaje ograniczona w najszerszym zakresie
dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i zostaje ograniczona wysokości
połowy wartości ostatniej Faktury wystawionej przez Organizatora. Usługodawca nie odpowiada też w
szczególności względem Organizatora za utracone korzyści.
8. Organizator zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek
roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw w wyniku
realizacji przez Organizatora Wydarzenia w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania, jak
również naruszenia ich praw w związku z treścią prezentowaną w Serwisie przez Organizatora lub
przekazaną Usługodawcy, Organizator wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy
jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich
poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Konta i Panelu
Organizatora spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu i
oprogramowania, koniecznością konserwacji,
b. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od
Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem
sieci Internet,
c. niedostępność Serwisu z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,
d. szkody poniesione przez Organizatora, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem
danych lub jakichkolwiek treści,
e. skutki wejścia w posiadanie uprawnień umożliwiających korzystanie z Serwisu przez osobę
trzecią.

10. Usługodawca nie jest i nie będzie odpowiedzialny względem Organizatora z tytułu działania siły wyższej,
przez którą Strony rozumieją niezawinione przez Usługodawcę, nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne
czyniące niemożliwym wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było
przewidzieć, ani im zapobiec środkami zwykłymi, nawet przy dołożeniu należytej staranności, w tym w
szczególności takich jak wojna, klęski żywiołowej, atak hakerski, zamieszki, strajki generalne, ataki
zbrojne, epidemie.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Treści publikowane lub w inny sposób dodawane bądź przekazywane Usługodawcy przez Organizatora,
w tym w szczególności w ramach Panelu czy opisu Wydarzenia mogą stanowić utwór w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Organizator z chwilą
zamieszczenia takich treści w Serwisie, innego przekazania Usługodawcy treści lub jakiegokolwiek
dodania bądź publikacji, udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i
czasowo licencji na korzystanie z tego utworu, do jego publikowania na portalach społecznościowych,
aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego
oraz na modyfikowanie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie,
kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych (dalej zwanej:
„Licencją”).
2. Organizator udziela Usługodawcy Licencji na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą,
magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego;
b. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci Internet w tym wprowadzania do pamięci
komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii
komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów;
c. wykorzystanie na stronach, w domenach internetowych, social mediach lub innych kanałach
Usługodawcy;
d. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
e. najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy;
f. publiczne wyświetlenie, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
g. wprowadzania do obrotu;
h. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany;
i. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian,
modyfikacji.

3. Organizator, dodając w Serwisie lub w inny sposób przekazując Usługodawcy jakiekolwiek treści, w tym
w szczególności Koncie (w tym w Panelu), opisie Wydarzania lub w innym miejscu bądź inny sposób,
oświadcza, że posiada do tych nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa
pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na
korzystanie z nich w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do
udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt poniżej.
4. Organizator - samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia - udziela Usługodawcy na
logotyp swojej działalności gospodarczej nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i
terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na
następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu
do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie,
a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy, w tym witrynach internetowych Serwisu.
5. Ponadto Organizator wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych oraz logotypu w wykazie kontrahentów
lub klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy, w tym w Serwisie.
6. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z
niniejszym punktem Regulaminu.
7. Organizator wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie.
Organizator wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku poprzez jego
publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności
Serwisu oraz jego reklamy i promocji. Wyrażona przez Organizatora zgoda dotyczy użycia wizerunku
również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Serwisu oraz realizacji
akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w
portalach społecznościowych, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do
odwołania).
8. Organizator wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub treści
będące przedmiotem Licencji zgodnie z niniejszym punktem, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z
podpunktami powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły
w interesy Organizatora.
9. Użytkownik udziela powyższych zgód nieodpłatnie.
X. POUFNOŚĆ
1. Organizator zobowiązany jest  zachować w tajemnicy przed innymi osobami treść Umowy oraz wszelkie
informacje o Usługodawcy i jego działalności powzięte w związku z współpracą z Usługodawcą, jak
również wszelkie informacje dotyczące samego zawarcia Umowy, treści jej postanowień oraz jej
wykonania, bez względu na formę ich przekazania, udostępnienia lub nośnika informacji.
2. Z obowiązku tego zwalnia Organizatora jedynie:
a. żądanie uprawnionych do tego organów lub sądów,
b. zgoda Usługodawcy wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności,
c. opublikowanie informacji w mediach przez Usługodawcę.
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji albo wykorzystanie ich w innym celu
niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, nawet jeżeli jego działania nie
zagrażają interesom Usługodawcy.
4. Postanowienia niniejszego punktu wiążą Organizatora w okresie obowiązywania Umowy oraz
bezterminowo po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
2. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej
zgody Usługodawcy jest zabronione.
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu
jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane
przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego
opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
5. Organizator zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W
przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania należy
poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@swiper.site. Brak
akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi
prowadzenia Konta Organizatora w Serwisie.
6. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ppkt. 5 powyżej uznaje się, że Organizator
zaakceptował nowy Regulamin w całości.
7. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy oraz Umowy o
świadczenie Usług przez Organizatora z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten liczony jest od momentu otrzymania przez Usługodawcę
oświadczenia Organizatora o braku akceptacji Regulaminu.