Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES” W SERWISIE

INTERNETOWYM SWIPER.SITE

INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie
Internetowym swiper.site (dalej jako "Serwis Internetowy"). Administratorem Serwisu Internetowego
jest Michał Bronk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LIMEJUICE MICHAŁ BRONK wpisany do
rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Grunwaldzka 100/6, 80-244 Gdańsk, NIP 9570664894,
REGON 221083555 (dalej jako „Administrator Serwisu Internetowego”, lub „Administrator danych
osobowych”).
Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie niniejszego Serwisu
Internetowego.
Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator Serwisu Internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności
i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego. Administrator
danych osobowych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym
o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych,
w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem,
utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16
roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych
dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.
DANE OSOBOWE
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
LIMEJUICE MICHAŁ BRONK
Al.Grunwaldzka 100/6, 80-244 Gdańsk

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych
za pomocą:
 poczty tradycyjnej- listownie na adres: Al. Grunwaldzka 100/6, 80-244 Gdańsk;
 poczty elektronicznej: kontakt@swiper.site;
 telefonicznie pod numerem: +48 690 096 859
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
 w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta ), tj.
dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie Internetowym, tzn. adres e-mail oraz
ustanowione hasło, imię, nazwisko, adres, firmę, numer telefonu; w celu świadczenia Usług
wymagających założenia Konta, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie, w tym dane
o zrealizowanych Usługach oraz Zamówieniach;
 w celu świadczenia Usług wymagających i niewymagających założenia Konta, takich jak
przeglądanie stron www Serwisu Internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej
aktywności w Serwisie Internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy
Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji
oraz unikalnego ID, adresu IP. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z
poszczególnych Usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie
oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości
świadczenia przez nas określonych Usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako
obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;
 w celu umożliwienia Tobie złożenia Zamówienia, przetwarzamy dane osobowe podane przez
Ciebie w ramach płatności za Bilety, dane podane w ramach formularza Zamówienia ;
 w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami
w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane
osobowe podane w formularzach oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia
lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników,
przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w reklamacjach skargach i wnioskach, czy
w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie jak również dane dotyczące
świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte
w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 w celu marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu
przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie Internetowym w tym aktywności,

które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności
historia aktywności, zamówionych Usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie Internetowy,
historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu,
wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami
marketingowymi poza Serwisem Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych
dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych
innych niż Serwisu Internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących
Plików cookies;
 w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. udzielania okresowych rabatów oraz
reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane podczas zakładania
Konta, przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten
temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu
lojalnościowego.
 KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
 dane kontaktowe;
 dane podane w ramach Konta przez Użytkownika;
 dane dotyczące Zamówień;
 dane dotyczące aktywności w Serwisie Internetowym;
 dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 dane dotyczące usług marketingowych.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia
Usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług, działań marketingowych
oraz innych Usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących
przypadkach:
 kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt
nieaktywny);
 po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres
kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych
z Usługami świadczonymi przez Serwis Internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów
marketingowych.
Dane dotyczące Zamówienia, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez
okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane dotyczące Użytkowników nieposiadających Konta przechowujemy przez czas odpowiadający
cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu
Użytkownika przez Użytkownika.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być
wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości
sprzedażowych Serwisie Internetowego.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas
zwrócą,
 dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. W
zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo
samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Wykaz dostawców znajdziesz na
stronie internetowej naszego Serwisu Internetowego pod linkiem:
[……………………………………………….]
Współpracujący z nami dostawcy mają siedzibę w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród współpracujących z nami dostawców mają
siedzibę poza terytorium EOG. Państwa dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą
zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje
wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze
obowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub
uczestnictwa w programie ”Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji
(UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę
Prywatności UE-USA.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Na podstawie RODO masz prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 żądania sprostowania swoich danych osobowych;

 żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 żądania przenoszenia danych osobowych.
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od
otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez
Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące
z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu
w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (ART. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są
przetwarzane.
Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
 dostępu do danych osobowych;
 uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy
RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych,
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
kontakt@swiper.site.
PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora danych
osobowych niezwłocznego sprostowania Twoich danych.
Masz też prawo do żądania od Administratora danych osobowych uzupełnienia Twoich danych
osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na
adres: kontakt@swiper.site.
Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować
i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się do Konta w Serwisie Internetowym.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, TZW. “PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”
(ART. 17 RODO)
Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
 wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu
o Twoją zgodę;
 Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych
osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku
z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może
przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz
poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
kontakt@swiper.site.
PRAWO DO ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH (ART. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych
ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość
tych danych;
 gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu
stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są
nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
 Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na
adres: kontakt@swiper.site.

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 21
RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
w tym profilowania, w związku z:
 przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na
adres: kontakt@swiper.site.
PRAWO DO ŻĄDANIA PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane
osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
kontakt@swiper.site.
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
kontakt@swiper.site lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Serwisie Internetowym.
SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi
do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu,
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO).

PLIKI „COOKIES”

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, zwane
dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu
końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne
działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis
Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu oraz przypisaną wartość.
BEZPIECZEŃSTWO
Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest
możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
RODZAJE PLIKÓW „COOKIES”
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
 Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
CELE
Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu Internetowego korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi
analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii,
Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 określania profilu Użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w
sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords i AdSense – przez
Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google
jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

 popularyzacji Serwisu Internetowego oraz korzystania z opcji udostępniania treści dostępnych w Serwisie
Internetowym za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Ireland Ltd. z siedzibą
w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem:
https://www.facebook.com/help/cookies/;
 popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com – przez
Instagram LLC z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod
następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.
Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej
wskazanych podmiotów.
Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia
reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje
o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.
Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową
Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem
www.google.com/ads/preferences/.
Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz
samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich
przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz
zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania
(przeglądarki internetowej).