Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SWIPER.SITE

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego swiper.site (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis ma charakter platformy umożliwiającej zakup Biletów na różnego rodzaju Wydarzenia, w szczególności rozrywkowe, sportowe, muzyczne, kulturalne lub inne, zgodnie z informacjami w Serwisie. Sprzedawcą Biletów jest Usługodawca, natomiast wydarzenia są organizowane i przeprowadzane przez Organizatorów wskazanych w Serwisie.
 3. Serwis Internetowy prowadzi FND Sp. z o.o.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:
   • pocztę tradycyjną na adres: ul. Aleja Grunwaldzka 100/6, 80-244 Gdańsk;
   • wiadomość e-mail na adres: kontakt@swiper.site;
   • telefonicznie pod numerem: +48 587 325 554.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej swiper.site, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy. Warunki i sposób świadczenia Usług dla Organizatorów jak również zasady współpracy Usługodawcy z Organizatorami regulują odrębne regulaminy lub umowy.
 • DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – FND Sp.z o.o., wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Al. Grunwaldzka 100/6, 80-244 Gdańsk, NIP 9571167620, REGON 527350580;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Klient – Użytkownik, który dokonuje Zamówienia Biletu w Serwisie Internetowym;

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto w Serwisie może posiadać również Organizator. Konto Użytkownika nie będącego Organizatorem i Konto Organizatora mogą różnić się funkcjonalnościami przypisanymi do tych Kont. Konto Organizatora jest zakładane i prowadzone na warunkach określonych w odrębnym regulaminie;

Wydarzenie –  wydarzenie o charakterze rozrywkowym, sportowym, muzycznym, kulturalnym lub innym, organizowane przez Organizatora, którego opis jest każdorazowo prezentowany przez Organizatora w opisie takiego Wydarzenia na stronach Serwisu;

Bilet – udostępniany do sprzedaży w Serwisie, dokument na okaziciela bądź dokument imienny w zależności od jego rodzaju, w szczególności zawierający kombinację unikalnych znaków i/lub informacje o danym Wydarzeniu. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu, Bilet uprawnia do udziału w określonym Wydarzeniu, realizowanym przez wskazanego Organizatora, zgodnie z informacją dostępną w opisie tego Wydarzenia oraz innymi informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Organizator – Przedsiębiorca będący podmiotem trzecim organizujący lub realizujący Wydarzenie oraz prezentujący w Serwisie informacje dotyczące organizowanych przez siebie Wydarzeń;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zakupu Biletu oferowanego do sprzedaży przez Usługodawcę i uprawniającego do udziału w Wydarzeniu Organizatora, na zasadach określonych samodzielnie przez tego Organizatora;

Umowa/Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Biletu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Umowa o świadczenie Usługi – zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą umowa obejmująca realizację Usługi w Serwisie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 • ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień na Bilety prezentowane w Serwisie, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • USŁUGI
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu, umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Usług:
   • Przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz informacji prezentowanych przez samych Organizatorów, jak również informacji o charakterze reklamowym czy marketingowym;
   • założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
   • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie Biletu. Pozostałe Usługi, wskazane w ppkt. 2 powyżej są Usługi nieodpłatnymi.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania i wyszukiwania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym również informacji o Wydarzeniach prezentowanych przez samych Organizatorów.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 6. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu wymaga rejestracji i posiadania aktywnego Konta. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość zarejestrowania Konta w Serwisie. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. V Regulaminu. Możliwość założenia i prowadzenia Konta Organizatora reguluje odrębny regulamin.
 7. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. VI niniejszego Regulaminu
 8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 • KONTO
 1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, udostępnionego w Serwisie.  W celu poprawnego zakończenia rejestracji Użytkownik może być również proszony o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Serwisie.
 2. Wypełniając pola formularza rejestracyjnego Użytkownik obowiązany jest do podania danych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
 3. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących danych przekazanych Usługodawcy.
 5. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych funkcjonalności w nim dostępnych, takich jak dostęp do historii Zamówień w Serwisie, może wymagać od Użytkownika założenia Konta i zalogowania się do niego.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
 • SPRZEDAŻ BILETÓW
 1. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż Biletów na Wydarzenia organizowane przez Organizatorów.
 2. Bilety umożliwiają uczestnictwo w Wydarzeniach zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie, w tym przede wszystkim zawartymi w opisie każdego Wydarzenia.
 3. Sprzedawcą Biletów jest Usługodawca. Organizatorem Wydarzenia jest Organizator wskazany każdorazowo w opisie Wydarzenia.
 4. Usługodawca informuje w opisach Biletów na stronach Serwisu o dostępnych rodzajach Biletów oraz określonych przez Organizatora zasadach i warunkach, na jakich konkretny Bilet może być wykorzystany, w tym zasadach uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 6. W Serwisie mogą być prezentowane różne kategorie Wydarzeń, m.in. o charakterze sportowym, kulturalnym, muzycznym, rozrywkowym. Zasady uczestnictwa określa każdorazowo Organizator Wydarzenia, przy czym Organizator może przewidywać ograniczenia w zakresie wstępu na Wydarzenie, w szczególności uzasadnione charakterem Wydarzenia. Wszelkie tego typu zastrzeżenia Organizator zamieszcza w opisie Wydarzenia oraz mogą być też dostępne w miejscu organizacji Wydarzenia. Klient proszony jest o zapoznanie się z tym zasadami przed złożeniem Zamówienia.
 7. Klient zainteresowany zakupem Biletu składa Zamówienie za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie.
 8. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Biletu. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesłane zostało potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 9. Klient w formularzu Zamówienia wybiera Bilet lub Bilety, które chce Zamówić oraz, w zależności od kategorii Biletu - jego inne indywidualne parametry, w szczególności rodzaj, położenie lub typ miejsca czy dodatkowe usługi świadczone przez Organizatora w ramach Wydarzenia.
 10. Na stronach Serwisu, w opisie Wydarzenia bądź w opisie Biletu znajduje się informacja o cenach Biletów, kosztach ich dostarczenia oraz ewentualnych dodatkowych kosztach. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 11. Klient dokonuje zapłaty za Zamówienie za pomocą płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem.
 12. Bilety emitowane są w formie elektronicznej, przeznaczonej do samodzielnego wydruku przez Klienta.
 13. Bilet jest dostarczany Klientowi elektronicznie, na wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail w formie dokumentu w pliku PDF. Bilet jest przesyłany w terminie do 3 dni od otrzymania przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta.
 14. Klient powinien zabezpieczyć tak otrzymany Bilet przed jego uszkodzeniem, utratą, jak również nie udostępniać go osobom trzecim.
 15. Na stronach Serwisu znajduje się informacja o terminie, w jakim Klient jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu, może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW
 1. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą, organizatorem ani zlecającym przeprowadzanych i organizowanych Wydarzeń, o których informacje są prezentowane na stronie Serwisu, o ile w opisie Wydarzenia nie jest wskazane inaczej. Usługodawca jedynie oferuje w ramach infrastruktury swojego Serwisu możliwość zakupu Biletu uprawniającego go do udziału w Wydarzeniu, na zasadach określonych samodzielnie przez jego Organizatora.
 2. Każdy Bilet jest przypisany do danego Wydarzenia i możliwy do zrealizowania w określonym dla danego Wydarzenia terminie.
 3. Bilet posiada przypisany do niego numer i uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu wskazanej na Bilecie liczby osób bądź osoby lub osób imiennie wskazanych na Bilecie, w zależności od rodzaju Biletu.
 4. Jeśli nie wskazano wyraźnie inaczej jeden Bilet uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu 1 (jednej) osoby. Każdy Bilet może być wykorzystany tylko 1 (jeden) raz.
 5. Warunki skorzystania z Wydarzenia są prezentowane w opisie Wydarzenia znajdującym się na stronie Serwisu. Warunki te są każdorazowo określane i prezentowane przez samego Organizatora Wydarzenia z wykorzystaniem prowadzonego przez niego w Serwisie panelu.
 6. Bilet nie podlega wymianie na gotówkę ani inny Bilet.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu, do którego uprawnia dany Bilet jest jego okazanie w formie wydruku lub w formie elektronicznej (w zależności od warunków określonych w opisie Biletu lub w opisie Wydarzenia) Organizatorowi lub osobie wyznaczonej przez Organizatora podczas wstępu na Wydarzenie.
 8. W przypadku wydruku Biletu, wydruk musi być czytelny, zrealizowany na kartce formatu co najmniej A4 lub większego, nie posiadać zniszczeń czy uszkodzeń, gdyż może to utrudnić lub uniemożliwić jego sprawdzenie przez Organizatora.
 9. Użytkownik proszony jest o szczegółowe zapoznanie się z zasadami udziału w danym Wydarzeniu ustalanym przez Organizatora. Organizator może odmówić realizacji Biletu w przypadkach, w których zgodnie z indywidualnie ustalonymi przez Organizatora i wskazanymi w opisie Biletu bądź opisie Wydarzenia zasadami, dana osoba nie może wziąć udziału w Wydarzeniu w szczególności z uwagi na wiek tej osoby, jej stan lub ogólne reguły dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa czy obowiązujące przepisy.
 10. Organizator przed dokonaniem realizacji Biletu może zażądać od Klienta dodatkowego pisemnego oświadczenia lub danych, jeśli jest to konieczne w szczególności z uwagi na ochronę jego zdrowia czy bezpieczeństwa.
 11. O ile Bilet nie jest Biletem imiennym, może być realizowany, na wskazanych wyżej zasadach, również przez inną niż Klient osobę, posiadającą ważny Bilet.
 12. Klient dokonując Zamówienia Biletów powinien dokonywać tego w sposób i w celu zgodnym z prawem, w tym w szczególności pamiętać, że nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo sprzedaż takich biletów z zyskiem może stanowić wykroczenie.
 • ZWROTY I ZMIANY BILETÓW
 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy lub Umowy o świadczenie Usługi przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadkach Umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Pozostałe wyjątki od wyłączenia prawa do odstąpienia do Umowy wskazane są w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca może przewidzieć możliwość zwrotu Biletu przez Klienta na zasadzie umownego odstąpienia od Umowy, w określonym czasie przed dniem Wydarzenia. W przypadku gdy Usługodawca będzie przewidywał takie prawo, informacja o możliwości realizacji takiego zwrotu oraz terminie w jakim może on być dokonany, zostanie każdorazowo wskazana w Serwisie. W takim przypadku Klient może zrealizować swoje prawo kontaktując się z Usługodawcą e-mailowo, na adres wskazany w pkt I Regulaminu.
 4. W takim przypadku Usługodawca dokona Klientowi zwrotu zapłaconych przez niego środków.
 5. Inne przypadki zamiany lub zwrotu Biletu mogą odbywać się jedynie w drodze indywidualnych uzgodnień z Usługodawcą.
 • PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności ppkt 1 w pkt VIII powyżej, Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza udostępnionego na stronie Serwisu lub sformułować oświadczenie samodzielnie.
 2. Użytkownik może skorzystać z formularza udostępnionego na stronie Serwisu lub sformułować oświadczenie samodzielnie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
 • postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
 • wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcy o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;
 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych oraz umieszczanie treści o charakterze reklamowym czy marketingowym w Serwisie, chyba że przepisy Regulaminu na to wyraźnie zezwalają.
 2. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
 • naruszać godności ludzkiej;
 • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 • zawierać treści pornograficznych;
 • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

      6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta Użytkownika.

     7. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
 • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

      8. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE BILETÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Bilet zgodny z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Biletu z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres FND Sp. z o.o., ul. Al. Grunwaldzka 100/6, 80-244 Gdańsk, na adres poczty elektronicznej: kontakt@swiper.site, numer telefonu +48 587 325 554.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Bilet, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Bilet należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt 3. Bilety należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w ppkt 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. Reklamacje w zakresie nienależytego wykonania lub niewykonania Wydarzenia Klient kieruje do Organizatora.
 • REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres FND Sp. z o.o., ul. Al. Grunwaldzka 100/6, 80-244 Gdańsk, na adres poczty elektronicznej: kontakt@swiper.site, numer telefonu +48 587 325 554.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.
 2. W przypadku gdy Klient dokonując zakupu Biletu o charakterze imiennym, planuje podać w Serwisie dane osobowe innej osoby fizycznej, proszony jest uprzednie upewnienie się, że osoba ta wyraziła na to zgodę po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dostępnymi w Polityce Prywatności.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu, zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 8. Konsumenci posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.